nanu market electrica

APROBAT

Director „Nelimot-Com” SRL

Sergiu Corcodel

_______________ 2019

 

REGULAMENTUL PROMOȚIEI „CUPONUL 200 NANU LEI”

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Promoția „Cuponul 200 NANU Lei” (în continuare „Promoție”) este o activitate organizată și desfășurată de către Societatea Comercială NELIMOT-COM SRL (denumită în continuare „Organizator”), desfășurată în scopuri de promovare a magazinului NANU Market Eectrica.

1.2. Prezentul Regulament (numit în continuare „Regulament”) descrie condițiile generale de organizare, desfășurare, de acordare și de folosire a cupoanelor  în cadrul Promoției în magazinul NANU Market Electrica.

1.3. Promoția va derula cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul Regulament. Termenii și condițiile prezentului sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul public, prealabil, al acestor modificări cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

1.5. Regulamentul va fi făcut public începând cu data de 01.04.2019, fiind disponibil în magazinul NANU Market Electrica și pe site-ul www.nanu.md .

 

2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor și Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

3. TERMENI GENERALI

3.1. Organizator – SC NELIMOT-COM SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Constructorilor nr. 1, cod fiscal 1006600052073, cod TVA – 0504973, cont bancar nr. MD17MO2224ASV48168667100, deschis la BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A., telefon (022) 024 126, legal reprezentată de către dl Sergiu Corcodel, Director, în baza Statutului Societății.

3.2. Promoția 200 NANU Lei – campanie de promovare a magazinului NANU Market Electrica, organizată pentru cumpărătorii finali ai magazinului, care se va desfășura începând cu 01 aprilie 2019, și se va finaliza pe data de 31 decembrie 2019, sau până la epuizarea stocului de cupoane promoționale.

3.3. Participant – orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința, inclusiv temporară, pe teritoriul Republicii Moldova, client al magazinului NANU Market Electrica, care îndeplinește condițiile de participare la Promoție, descrise mai jos.

3.4. Cupon 200 NANU Lei  – cupon promoțional, cu valoare de 200 lei, acordat Participantului în urma îndeplinirii condițiilor de participare, care poate fi utilizat la cumpărăturile efectuate în magazinul NANU Market Electrica pentru a obține reducere.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANȚILOR

4.1. La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică care a împlinit vîrsta de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința, inclusiv temporară pe teritoriul Republicii Moldova, care deține cupoanele 200 NANU Lei și îndeplinește toate condițiile de participare. Excepție fac persoanele menționate în alin. 4.2 al prezentului Regulament.

4.2. Nu au dreptul de participare la Promoție:

a) persoanele juridice;

b) minorii;

c) angajații Organizatorului;

d) membrii organelor de conducere și de administrație a Organizatorului;

e) membrii comisiei de organizare a Promoției;

f) soțul/soția, rude de gradul I și II (părinți, copii, frați) ale persoanelor indicate în pct. c), d) și e).

4.3. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză din Promoție.

4.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat acordarea cupoanelor în cadrul Promoției, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea cupoanelor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul să expedieze oferte promoționale și reclamă participanților la Promoției, folosind datele personale din Registrul de evidență a Promoției. Organizatorul nu va folosi în alte scopuri datele personale oferite de către participanți și nu le va divulga altor terțe persoane.

4.6. Participanții la Promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Persoanele care doresc să participe la Tombolă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) Să îndeplinească condițiile enumerate în pct. 4 al prezentului Regulament;

e) Să se înregistreze în Registrul Promoției, la operatorii de la casa magazinului;

f) Să folosească câte 1 cupon la fiecare cumpărătură în sumă de minim 1000 de lei, pentru a beneficia de reducere în valoare de 200 de lei din suma totală a cumpărăturii. Pentru aceasta, va prezenta și va transmite operatorului de la casa magazinului cuponul 200 NANU Lei.

*NOTĂ: În cazul în care clienții vor folosi cupoanele 200 NANU Lei, la cumpărătura respectivă nu se va aplica suplimentar și reducerea prin cardul de client NANU Market. Se va accepta doar câte 1 cupon pentru fiecare cumpărătură de minim 1000 lei. Nu se acceptă transmiterea cupoanelor de reducere altor persoane, nici compensarea lor în bani. PERIOADA DE VALABILITATE a cupoanelor 200 NANU Lei: până la data de 31.12.2019, inclusiv.

6. EXPRIMAREA ACORDULUI DE PARTICIPAREA LA POMOȚIE ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE

6.1. Înregistrarea participantului în Registrul de Evidență al Promoției constituie manifestarea consimțământului de participare la Promoție și acceptarea condițiilor prezentului Regulament.

6.2. Participarea în cadrul Promoției prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfășurare a Promoției, anunțate în mod public de către Organizator.

6.3. Promoția 200 NANU Lei este un eveniment public. Participarea la Promoție implică consimțământul participanților ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensă de niciun fel din partea organizatorului vis-a-vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora, cât și acceptul participantului cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plății de daune.

7. MODUL ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

7.1. Promoția se va lansa pe data de 01.04.2019 și se va finalizape data de 31.12.2019, sau până la epuizarea totală a stocurilor de cupoane de reducere.

7.2. Cupoanele de reducere 200 NANU Lei se acordă de către reprezentanții magazinului NANU Market, în luna aprilie 2019, cu ocazia deschiderii magazinului, în conformitate cu condițiile exprimate mai sus. Participanții vor primi câte 5 cupoane de reducere în valoare de 200 lei fiecare.

7.3. Persoana responsabilă din magazin va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare și va înregistra datele personale ale participanților în Registrul de evidență. Prin participarea la Promoție, Participantul își exprimă acordul de a oferi Organizatorului informații despre datele sale personale (date de contact – telefon, e-mail, nr. card de client, localitatea de reședință). Acestea vor fi folosite exclusiv de către Organizator sau persoane autorizate de acesta, acționând conform regulilor de confidențialitate legate de această promoție și nu vor fi furnizate unor terțe părți, în scopuri care nu au legătură cu această promoție.

8. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA PROMOȚIE

8.1. Participantul își rezervă responsabilitatea de a folosi cupoanele de reducere în magazinul NANU Market Electrica, până la data de 31.12.2019. Nu se vor accepta cupoane de reducere expirate și nu se permite valorificarea lor în bani sau produse.

8.2. Participanții nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc., cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament, înregistrarea în Registrul de evidență al Promoției constituind acordul Câștigătorului de conformare la regulile expuse în prezentul Regulament.

9. DREPTURILE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de acordare a premiilor.

9.2. Participanţii la Promoție nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

9.3. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.4. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

9.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Cupoanelor de participare.

10. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să rețină și să achite impozitul datorat pentru veniturile obținute sub formă de premiu de către câștigător, în conformitate cu reglementările Codului fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

11. FORȚA MAJORĂ

Forța majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție, pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau un caz de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codului Civil. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice participanților la Promoție existența acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat oficial, printr-un aviz public.

12. LITIGII

12.1. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la Promoție vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în instanţele corespunzătoare, de la sediul Organizatorului.

12.2. În caz de tentative sau fraudă a procesului de desfășurare a promoției, abuz sau orice alte acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

 

13. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție încetează de drept la realizarea obiectivului propus sau în momentul epuizării stocului de cupoane de reducere. De asemenea, Promoția poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

                                                          Director „Nelimot-Com” SRL

                                                                              Sergiu Corcodel

Responsabil:

Natalia Pascova

Tel. 060669305